JULIA | ELITE from Aga Turowska on Vimeo.

JULIA | ELITE
from Aga Turowska

directed, edited & produced by Aga Turowska & Dawid Pietraszewski
model: Julia Suszfalak | ELITE NY